VITAJTE
Slovenská liga proti epilepsii (SLAE) združuje členov Slovenskej neurologickej spoločnosti o.z. SLS,
ktorí majú záujem o zlepšenie starostlivosti o pacientov s epilepsiou.

Je národnou sekciou Medzinárodnej ligy proti epilepsii (ILAE).
História epileptologickej spoločnosti na Slovensku

Slovenská epileptologická spoločnosť má oficiálny názov Slovenská liga proti epilepsii (SLPE), keďže je pobočkou Medzinárodnej ligy proti epilepsii (International League against Epilepsy – ILAE). Históriu SLPE nemožno oddeliť od spoločnej histórie s Československou ligou proti epilepsii v Československu (ČSR).

Československá liga proti epilepsii (ČSLE) začala aktívnu činnosť v roku 1935, keď sa v Londýne oživila činnosť Medzinárodnej ligy proti epilepsii. V rámci tohto podujatia bol doc. Karol Matulay zvolený za člena výboru ILAE a za národného viceprezidenta pre ČSR. Doc. MUDr. Matulay sa spojil s českými autoritami neurológie, internej medicíny a psychiatrie, ktoré tvorili National Committee for Czechoslovakia: prof. K. Hennerom, prof. J. Pelnářom, prof. O. Janotom, prof. J. Vondráčekom, doc. K. Mathonom a prof. M. Křivým. Menovite posledný z menovaných všestranne podporoval oživenie ILAE a schvaľoval organizačné aktivity prof. Matulaya, ktorý navrhol pre Slovensko vytvoriť Národný komitét proti epilepsii.

Medzinárodné udalosti v r. 1938 spôsobili rozdelenie ČSR na Protektorát Böhmen und Mähren a samostatné Slovensko. Začiatok 2. svetovej vojny utlmil aktivity v epileptológii v okolitých krajinách, napriek zložitosti doby prof. Matulay už v roku 1940 založil v Psychiatrickej liečebni v Pezinku oddelenie detských epileptikov.

V r. 1965 prof. Matulay získal individuálne členstvo v ILAE spolu s prof. M. Lundom (Dánsko).

V rokoch 1970 až 1989 v období ČSFR funkciu predsedu ČSLE vykonávali striedavo prof. MUDr. Karol Matulay s vedeckým sekretárom MUDr. Michalom Drobným, CSc. a prim. MUDr. Jiří Dolanský CSc., prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. a neskôr prof. MUDr. Antonin Zouhar, CSc.

V r. 1976 bol prof. K. Matulay vyznamenaný vysokým ocenením ILAE Ambassador for Epilepsy Award.

V ďalšom priebehu prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc. spočiatku vykonával funkciu predsedu za slovenskú časť a striedavo aj za obidve časti ČSLPE.

Po rozdelení Československa v r. 1993 po voľbách sa prof. M. Drobný stal aj prvým prezidentom SLPE. V tomto období sa nástupníkom Československej ligy proti epilepsii stala Česká liga proti epilepsii. Slovenská liga proti epilepsii sa musela zaujímať o vlastné členstvo v ILAE. Prístupové rozhovory viedol MUDr. Vladimír Donáth, CSc. Vďaka jeho osobným kontaktom s prof. J. Engelom, Jr. (USA), prezidentom ILAE, ktorého pozval na Slovensko, podobne ako prof. P. Wolfa (Nemecko) (neskorší prezident ILAE), v júli r. 1997 na Medzinárodnom epileptickom kongrese v Dubline bola Slovenská liga proti epilepsii slávnostne prijatá za plnoprávneho člena ILAE.

Po skončení volebného obdobia prof. Drobného ako ďalší prezident SLPE bol zvolený doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc. Slovenská liga zaujala pozíciu sekcie v rámci Slovenskej neurologickej spoločnosti.

V súvislosti so Slovenskou a Československou ligou proti epilepsii nemožno nespomenúť svetoznámeho slovenského neurofyziológa a epileptológa prof. MUDr. Leodegara Cigáneka, DrSc., ktorý mimo iné ako jediný slovenský lekár a vedec je nositeľom nesmierne prestížneho ocenenia najcitovanejšieho svetového autora.

V r. 2017 na septembrovom 32. Svetovom epileptologickom kongrese v španielskej Barcelone získala Slovenská liga proti epilepsii významné medzinárodne ocenenie. Cenu prevzal docent MUDr. Vladimír Donáth, CSc., vo funkcii prezidenta Slovenskej ligy proti epilepsii. ILAE túto cenu udeľuje krajinám za prínos v starostlivosti o pacientov s epilepsiou. Ocenenie okrem Slovenska získali odborníci z Rakúska, Japonska, Česka a Poľska.

Po voľbách v r. 2022 sa stala predsedníčkou Slovenskej ligy proti epilepsii doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD.


Poznámka: Autor vyslovuje poďakovanie prof. MUDr. M. Drobnému, DrSc. za poskytnutie niektorých historických údajov o prof. MUDr. K. Matulayovi.

Vypracoval: doc. MUDr. V. Donáth, CSc.