Pracoviská a ambulancie v SR

Pracoviská a ambulancie v SR

Zoznam miest v SR

Ambulancie a pracoviská zamerané na epilepsiu. Nájdete nás na týchto miestach a mestách v rámci Slovenskej Republiky

Epileptologické centrum

FNsP F.D.Roosevelta
Nám.L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica

Ambulancia pre záchvatové ochorenia

II.neurologická klinika LF UK UNB
Limbova 5
833 05 Bratislava

Neurológia - poradňa pre deti s epilepsiou

DFNsP Limbová 1
833 40 Bratislava

Ambulancia pre záchvatové ochorenia

Neurologická klinika JLF UK
Kollárova 2
036 59 Martin

Banská Bystrica

Bratislava

Košice

Martin a Dolný Kubín

Ambulancia pre epilepsie Neurologická klinika SZU UNB

Ružinovská 6
826 06 Bratislava

Ambulancia pre záchvatové ochorenia

I.Neurologická klinika LF UK UNB
Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava

Ambulancia pre záchvatové ochorenia nervového systému

Neurologická klinika UN L.Pasteura
Rastislavova 43
041 90 Košice

Ambulancia detskej neurológie

Nemocničná 1944/4

026 01 Dolný Kubín

Kontakt

II. neurologická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta

Nám. Ľ. Svobody 1

975 17 Banská Bystrica

Slovenská Republika

tel./fax.: +421 48 41 30397 

Search